Аржаан школазының чанында хүндүскү «Челээш» лагери ажыттынган

Лагерьде 50 уруг хаара туттунган. Оон аңгыда суурда көдээ культура бажыңында культура ажылчыннарының удуртулгазы-биле база 30 бичии чаштар дыштанып турары үлегерлиг.

Чайгы дыштанылгазын уруглар ажыктыг болгаш солун кылдыр эрттирзин дээш улуг улус бүгү күжүн үндүрүп, янзы-бүрү мөөрейлерни, байырлалдарны эрттирип турар.

«Челээш» лагерьниң удуртукчузу Чодураа Сергеевна, кижизидикчи башкылары Чечек Сергеевна, Алла Борисовна, Кызылдың башкы училищезиниң сургуулу Найыр Тулуш, школаның эмчи ажылдакчызы Татьяна Даниловна, чемненилге блогунуң ажылчыннары амданныг аъш-чемни белеткеп турар поварлар Светлана Кызыл-ооловна, Ирина Александровна база оон өске ажылчыннарын уругларның чайгы дыштанылгазын солун эрттирери-биле ажылдап турарлар.

Syldyschygash Solunu

Меню