Чуруттунарынга ынак мен

Экии, Сылдысчыгаш!

Июнь – уругларга онза ай. Школачыларның үрде манаан дыштанылгазы болгаш бүгү делегейде уруглар камгалалыныӊ хүнү. Эштеримге бодумнуң дугайында сонуургаттым.

Мени Алиса Монгуш дээр. Кызылдың дугаары 5 гимназиязында 4-кү классты доозуп турар мен. Күш-ажыл кичээлинде башкым Чечек Сайын-Белековна солун чүүлдерни биске айтып берип, өөредип турар. Бодумнуң чурттап турар бажыңымның чанында «Ровесник» деп клуб бар. Ында башкывыс Айдыңмаа Ивановнаның бөлгүмүнче барып, чуруттунуп өөренип алган мен. Кылган ажылдарымны силерге сонуургаттым, өңнүктер! Чайгы дыштанылгаңарны эки эрттирериңерни күзедим!

Алиса Монгуш,
Кызылдың дугаары 5 гимназиязының 4-кү классчызы.

Меню