Уругларның сагыш-сеткилинге оожургалды бээр

Республиканың кадык камгалалының албан черлери уругларга солун майгынчыгаштарны Өг-бүле парыгынга тургускан. Аңаа уруглар чуруктарны чуруп, элезинге дүрзүлерни кылгылаан. Ооң дугайында психолог Кристина Хертек таныштырган

Меню