КАМГАЛАЛ МАСКАЛАРНЫ ШЫН КЕДЭЭЛИ!

Амгы үеде COVID-19 халдавырлыг аарыг де­легей­ниң чурттакчы чону­нуң сагыш­-сеткилин ам-даа дү­вү­редип турар. Ынчангаш уруг­лар­ны бодунуң кадыкшы­­­лын камгалап, арыг-си­лиг­ни шын сагыырынче кыйгырып тур бис.
Бо дүшкүүрлүг үеде аарыг­-аржык болдурбазы-биле, бодун шын алдынары болгаш арыг-силигни сагыыры эң кол. Кудумчуга-даа, хөй-ниити черлеринге-даа камгалал маскаларны кетпес улустар бар. Ол кончуг шын эвес! Менче аарыг кажан-даа келбес деп бодалдар-биле частырыгны кылып болур!
Камгалал маскаларны шын кедип, ажыг­лаалыңар!
Ону кедип алырга-ла, камгалал болур деп бодал шын эвес. Масканы кеткеш, агаар эртер хос чер чок кылдыр дуг­лаар. Чүгле аксын дуглап алган кылаштажып турар улус саны көвей. Ол шуут шын эвес! Камгалаар хамаанчок, янзы-бүрү микробтарны боттарынче дораан чыпшырып ап турары ол. Чаңгыс удаа кедер масканы 2-3 шак болгаш-ла, солуур ужурлуг.
Бо үеде кадыкшылга эң улуг камгалал дээрге-ле кудумчуже үнмези болгаш арыг-силигни сагыыры! Кадык болуңар!
#Стопкоронавирус #Арыгсилиг #Сылдысчыгаш_Солуну

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню