«Сылдысчыгаш» солунувус 1945 чылдың март 1-де үндезилеттинген. 1990 чылдың февраль 1-де катап тургустунган.

Республиканың уруглар солуну  «Сылдысчыгаш» 1945 чылдың март айда үндезилеттинген.  1990 чылдың февраль 1-де солунну катап үндүрүп эгелээн.

Солуннуң үнеринге дыка хөй чогаалчылар болгаш журналистер боттарының үлүг-хуузун киирген. Ылаңгыя Тываның улустуң чогаалчызы Кызыл-Эник Кудажы болгаш эртемден Ш.Ч. Сат олар хамааржыр.

Солунувус катап тургустунгаш, 20 ажыг чылдар эртип турар.  Бо үениң дургузунда чаштар солунунуң үндүрүлгелеринге дыка хөй уруглар боттарының баштайгы шенелде чогаалдарын, материалдарын, чураан чуруктарын, эш-өөрү-биле чоруткан кыска интервьюларын, материалдарын хөйү-биле парладып келген. Ол дээрге уругларның солунунга ынааның, аңаа сонуургалының, ону боттарының чиңгине парлалга органы кылдыр санап турарының бадыткалы-дыр.

Ооң-биле чергелештир делегейде билдингир уруглар чогаалчыларының чогаалдарындан аңгыда, чогаал бижип чоруур ада-иелерниң, кырган-ава, кырган-ачаларның, акы-угбаларның уругларга хамаарыштыр бижээн чогаалдарын «Сылдысчыгаш» чырыдарын база утпайн турар. «Сылдысчыгашта» кол черни «Коңгулуур» аттыг уруг­ларга чечен чогаал арыны, «Шыяан ам» деп тоолдар, «Бойдузувус» деп долгандыр турар бойдус хүрээлели, «Бодан, тып, бодап каг», «Сылдыска чагаалар» деп булуңнар ээлеп турар.

Меню