Эрзин кожуун: тимуржу дуза

Эрзин ортумак школазының үстүкү классчылары вожатыйы А. Дондуптуң удуртулгазы-биле Л. Кызыл-оолдуң малчын турлаанга тимуржу ачы-дузаны чедирген. Элээдилер кыштагны чылыглаарынга дузалашпышаан, ыяш чарар, сиген бөле октаары дээн ышкаш ажылдарны кылган. Оолдар, уруглар шалыпкын ажылдааш, арыг агаарга дыштанып алганнар.

Меню