Кежээ ыт

Омак деп оол кавказ уксаалыг Казбек болгаш Черликпен деп ыттарлыг чүве-дир. Казбектиң мага-боду улуг, шыырак, ынчангаш улус ону көргеш, корга бээр.
Омак ыттарынга чемни үлештирип бээр. Ынчап турда-ла, Казбек бодунуң чемин чипкеш, Черликпенниң чемин база чий берген турар. Чамдык­та чем былаашкаш, сегиржип алган-даа турарлар. Бистиң өгбелеривистиң үлегер домаа дыка шын-дыр: «Ийи кижи аразынга хоп дажывас, ийи ыт аразынче сөөк октавас».
Казбек чааскаан артып калгаш, бажыңны кадарбышаан, хаваннарын база карактап турар. Ынчангаш бажыңның ээлери Казбеккке дыка ынак, а Черликпен бажыңны орта кадарбас, чер кезииринге сундулуг. Казбек бажың-балгатче өске кижилерни чагдатпайн, ээрип-ле турар. Коданчы боорга, Омак бо ыдын үргүлчү тоттур чемгерип турар. «Ажыл кылырга, хырын тодар» деп үлегер домакты утпаалыңар, уруглар.

Syldyschygash Solunu

Меню