Буянныгда индейлер бар

Чөөн-Хемчик кожуунда «Буянныг» дыштанылга лагеринде уруглар чайгы дыштанылгазын ажыктыг эрттирип турар.
Лагерьде хүн бүрүзү солун темалыг. Уруглар «Салым-чаяанныглар хүнүн», «Кадыкшылга хүнүн», «Индейлер хүнүн» эрттирип, солун оюн-тоглаага киришкен.
Индейлер хүнүнде отрядтар аймактарга чарлып алгаш, ук чоннуң төөгүзүнден үзүндүлерни, ритуалдыг танцыны көргүскеннер. А Кадыкшылга хүнүнде бичии чаштар Борбак-Арыг деп черге барып дыштанмышаан, спортчу оюннарга киришкен.

Syldyschygash Solunu

Меню