Ачы-буянныг башкывыска

Бистиң чуртувуста октябрь 5-тиң хүнүнде база бир чырыткылыг байырлалдарның бирээзи башкылар хүнүн демдеглеп турар. Ынчангаштың башкылар хүнүн таварыштыр клазымның башкызы Алефтина Ангыр-ооловнаның дугайында бижикседим.Ол школада география эртемин башкылап турар. Башкывыс школада дыка хөй чылдарда ажылдап , бичии чаштарны янзы-бүрү чурттарны, черлерни билир кылдыр өөредип чоруур. Алефтина Ангыр-ооловна күш-ажылдың хоочуну, «Россия Федерациязының ниити өөредилгениң хүндүткелдиг ажылдакчызы» деп хөрек демдээниң эдилекчизи. Башкывыстың даштыкы хевири чараш, арыг-силиг, кеттинери бодунга дыка тааржыр.
Бисти кезээде «эки чорунар» деп чагып сургаар. Кажан-даа чалгаа, туразы улуг болбазын, дыңнангыр, хүндүлээчел болурувусту чагыыр.
Аажы-чаңы чазык, баштак, кезээде хүлүмзүрүг арнын долган башкывыска башкылар хүнүн таварыштыр мөгейип, чедиги класстың өөреникчилери изиг байыр чедирип тур бис! Ачы-буянныг ажылынга чайынналчак чедиишкиннерни, кадык болурун кузедивис!

Республиканың Р.Д. Кенденбиль аттыг уран-чүүл школазының 7-ги классчызы Цэвээнцэрэн Анжело.

Меню