Чаа ном

Республиканың К.И. Чуковский аттыг бичии уруглар ном саңынга Сайлыкмаа Комбунуң «Салым-чолум чаңгыс хүнү меңээ эргим» («Как дорог мне твоей судьбы исток») деп библиографтыг айтыкчының презентациязы болуп эрткен.
Ном чогаалчының 60 харлаан юбилейинге чедир кылып келген үүжезиниң айтыкчызы деп болур. Ында беш чүс ажыг ажылдарын киирген. Оон аңгыда авторнуң допчу намдарын, оглунуң авазынга бижээн эргим сөстерин болгаш өске-даа чогаалчыларның ооң дугайында бижиктерин киирген.
Билдингир чогаалчы, очулдурукчу, шүлүкчү, литература шинчилекчизиниң номунуң таныштырылгазынга тываның алдарлыг чогаалчыларындан эгелээш, ооң өөреникчилеринге чедир чыглып келген. Кижи бүрүзү буруудадыкчының дугайында чылыг, чымчак сөстерни чугаалап, оларның чогаадыкчы оруун уштап-баштаан башкызынга четтиргенин илереткеннер. Ол хүн чоргаар кадын – Сайлыкмаа Комбуга хөй-ле шүлүктерни бараалгаткан.
#Какдорогмнетвоейсудьбыисток #Чуковка #Чааном #СайлыкмааКомбу #Сылдысчыгаш_Солун

Меню