Чамдык школаларда эмчилер чок

Бо хүн аппарат хуралынга ТР-ниң кол санитар эмчизи Людмила Салчак чугаалаан: «Республика иштинде Ковид аарыы чавырлып турар, ынчалза-даа сезоннуг дегдириишкин аарыглары көстүп эгелээн. Чедимче чок болгаш хөй ажы-төлдүг камгалал чок өг-бүлелер бот эмнээшкин кылбазы-биле баш бурунгаар хайгааралга алыры чугула. Кожууннарның девискээр эмчилери бажыңнарны кезип, ажылдаар болза эки. Оон аңгыда ковидке удур санитарлыг дүрүмнер долузу-биле сагыттынмайн турары административтиг торгаалдардан көстүп турар. Чамдык өөредилге черлеринде эмчи ажылдакчылары чок болуп турар. Ол дээрге Каа-Хем кожууннуң 15 школаларында, Улуг-Хемде Арыскан, Арыг-Бажы, Чааты, Эйлиг-Хем, Иштии-Хем, Чаа-Хөлде Булуң-Терек, Шанчы, Чеди-Хөлде Чал-Кежик, Элегес, Хөлчүк, Тес-Хемде Чыргаланды, Таңдыда Бай-Хаак, Кызыл-Арыг, Сосновка, Бии-Хемде Туран школалары-дыр. Школа эмчизи ковидке удур санитарлыг дүрүмнерни сагыырын хыналдага алырындан аңгыда, уругларның халас изиг чеми дээш өске-даа айтырыгларга хамаарылгалыг чугула ажылдакчы».
Чазак Баштыңы ук айтырыгны шиитпирлээри-биле ТР-ниң Өөредилге яамызынга дааскан.

#аппаратхуралы #тыва #школалар #сылдысчыгаш_солуну

Меню