ЧУРУТТУНАРЫНГА ЫНАК

Кызылдың дугаары 4 школазында кадыының байдалы-биле кызыгаарлаттынган уругларның ырактан өөренир төвүнүң 5-ки классчызы Вилория Лааның дугайында сонуургаалыңар, уруглар.

Ол келир үеде повар болуксаар. Янзы-бүрү чаагай чемнер болбаазырадырынга дыка ынак. Хостуг үезинде чуруттунарынга болгаш авазынга дузалажыр. Бодунуң адын «Вилдар» деп чогаадып алган.

Ынак кичээлдери – орус дыл, чурук болгаш психология. Чурук кичээлинде башкызы Вилорияның чураан чуруун көргеш, немээр чүүлдер бар-дыр дээрге, дүргени аттыг эде чараштыр чуруптар.

Бистиң «Сылдысчыгаш» солунувус­туң чарлап турар мөөрейлериниң идепкейлиг шаңнал-макталдарлыг киржикчизи.

Удавас онза байырлалывыс Чаа чыл кел чыдар болгай, уруглар! Вилорияга болгаш өске-даа өңнүктеривиске чүгле экилерни күзедивис!

Алдынай Саая.

Меню