ДИНАМ

Экии, уруглар, мени Ондар Ася дээр. Кызылдың дугаары 3 ортумак школазының өөреникчизи мен. Күзүн 6-гы классче кирер мен.

Силерни ыдым Динаның чаптанчыг оолдары-биле таныштырыксадым. Дина май 5-тиң хүнүнде 3 эр, 3 кыс чаптанчыг эниктерни төрээн. Аразында ийистер бар. Маңган ак, иелээ дыка дөмей. Бир оглу – ыглаган, бир уруу – тенек, өскелеринче халдап, ызырып туруп бээр. Бир оглу – томаанныг, бир уруу ыядыычал болганнар. Эниктерим шупту дыка чаптанчыг. Авазының дег, кулактары халбагар, кудуруктары узун, семистери аажок, борбак чүвелер. Бир-ле панда аң дег.

Бо үеде чүгле 1 оглу артып кагды. Арткан эниктерни эки кижилерге азырандыга берипкен бис. Артып каан эниктиң ады Дружок. Ол база каш хонгаш, Чадаана хоорайже чурттап чоруур. Акым сугже. Дружок хлеб чииринге, сүттүг шай ижеринге ынак. Авам ону «Малыш-карандаш» деп чассыдып адаар.

Өзүп келгеш ыттар хоргадалын ажыдып алыр мен. Ол мээң улуг күзелим-дир. Авазы Динаның чаңгыс багай талазы бар. Огородта чалдарывысты кырлап, казып кааптар. Авам хорадааш, илчирбе саткаш, баглаар деп баарга, албан дезиптер. Ол ам 5 харлыг. Ыдымга ынак мен. А силер, уруглар, кым деп аттыг ыттарлыг силер?

Ася ОНДАР, Кызыл хоорай.

Меню