ЭЛЬЗА ДЭЭРГЕ-ЛЕ САГЛААНА

Бистиң чаңгыс чер-чурттуувус, бичии Саглаананың дидим чоруунуң дугайында «Эльзаның ак оруу» фильмни үндүрген.

Амгы үениң маадыры болган бичии Саглаана Салчактың кыштың соогунда тайгага чааскаан 8 киллометрни эрткениниң дугайында Хакасияда кинону кылган.

2018 чылда 4 харлыг Саглаана коргуш чок чоруу-биле хамыкты кайгаткан. Кышкы үеде хүн дурту кыска, эрте караңгылаар, орай чырыыр болгай. Февраль айның эгезинде кара даң бажында, 8 киллометр ыракта кожа аалдан дуза дилээри-биле Саглаана үнүпкен. Ол үеде кырган-ава, кырган-ачазының аалынга турган. Хай бооп тайга черге кырган-авазы кызыл-дустай берген. Саглаанадан өске ону дыңнадыптар кижи чок болганы-биле, бичии саглааны харыысалганы бодунга ап шыдаанын билир бис.

Саглаана Салчак — амыдыралдың берге байдалында шыдамык, диди чоруу, тиилелгеже чүткүлү дээш «Изиг чүрек» шаңналга төлептиг болган.

«Эльзаның ак оруу» фильмге Солаңгы Эльзаның прототиви болганы чоргааралды оттуруп турар. Фильмни Россияда прокат-биле көргүзүп эгелээн.

Чаа фильмде кол маадыр 6 харлыг. Эльза өскүс арткаш кырган-ава, кырган-ачазы-биле чурттап турар. Оларның бичии казанаа шыргай арга иштинде. Эльза кырган ада-иезинге дыка ынак. Өг-бүлениң амыдыралында хакас езу-чаңчылдар сиңниккен. Удавас уйнуу бирги класска өөренип, интернатка чурттаар дээрзин бүдүү билип, баш бурунгаар сагыш човап турарлар. Ынчалза-даа бичии Эльза ону-даа мурнай бот-башкарныр ужурга таваржыр.
#БелаядорогаЭльзы #фильм #Саглаана #дидимчорук #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню