Харыысалга чок удуртукчуну ажылындан халаарынга чеде

Бо шакта чазактың аппарат хуралында кол айтырыг — школаларда коронавирус аарыы болуп турар. Школачылар ортузунда аарыгның нептереп турарын барымдаалааш, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Өөредилге болгаш эртем яамызының сайыды Солаңгы Тамчайга школалар-биле дорт харылзаалыг ажылдаарын дааскан. Бо хүнде 1500 уруг бот-аңгыланыышкын чурумунда олурар. Ниити сан-түң-биле алырга, ол ындыг хөй эвес-даа болза, школа директорлары боттарының девискээринге коронавирус хамчыы нептеревезин дээш дорт харыысалгалыг болурун Ш. Кара-оол демдеглээн. «Школа директорларынга силерниң соталыг телефонуңар дугаары турар ужурлуг, олар силер-биле дорт харылзажыры чугула. Бо таварылгада школаның директору «маадыр» кылдыр санаттынмас, а харын-даа уругларның кадыкшылы дээш дорт харыысалгалыг болуп, школа кандыг байдалга ажылдаарын шиитпирлээр кижи чүгле ол болур.Бир эвес школага аарыг эмин эрттир нептереп тараар болза, директорун ажылындан халаар» — деп, ол шиитпирлиг чугаалаан.
Мира КОНГУЛ-ООЛ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню