Коронавируска удур тарылга

Бо хүнде коронавирус инфекциязынга удур тарылга аарыгның когун үзеринге эң-не үре-түңнелдиг хемчег болуп артпышаан. Ынчангаш организациялар, албан черлери бөлүү-биле эртип, тарылганы алган деп сертификаттарны холга ап турар.

Тывада март 10-нуң хүнү-биле алырга 9 муң 957 кижи коронавирус хамчыынга тарылганы эрткен, 60 хардан өрү назылыг кижилер – 1983. Ооң иштинде тарылганың долу курузун эрткеннер – 4929.

COVID-19-ка удур тарылга Россияның шупту булуңнарында калбаа-биле чоруп турар. Кижи бүрүзү бодун айыыл чок болдуруп, тарыдып ап болур. Коронавирус чавырылган-даа болза, аарыг кайнаар-даа читпээн, бистиң аравыста хевээр. Кижи бүрүзү камгалал тарылганы эртип алырга, чүгле ынчан аарыг коргунчуг эвес апаарын утпаңар.
#стопкоронавирус #прививка #вакцинация #Тыва #Cылдысчыгаш_Солун

Меню