Оор чорук

«Телефон оорлаары» – кеземче онаажыр кемниг үүлгедиишкин деп шупту билир бис. Ынчалза-даа хөй-ниити черлеринге, өске кижиниң өнчүзүн бүдүү үжээш, оорлаптар улустуң саны көвүдээн.

Соталыг телефоннарны, эң ылаңгыя, аар өртектиг модельдиң телефоннарын оорлаар чорук эң-не чугула айтырыгларның бирээзи апарган. Транспортка иткилешкен улусту ажыглап, кем-херек үүлгедикчизи карманын үжеп болур, кудумчуга кижиниң эт-хөреңгизиниң үптээшкинин кылып, холундан ушта соп ап болур. Оон аңгыда, кажар арганы база ажыглаптып болур: телефонну долгаптар деп дилеп алгаш, дезе бээр.
Үстүнде айыткан чүүлге барымдаалааш, эт-хөреңгиңерни камгалап алыры-биле элээн каш сүмелерни берип турар:
1. Телефоннарыңарны көскү кылдыр холуңарга тутпаңар. Кем-херек үүлгедикчилериниң кичээнгейин хаара тыртпазы-биле телефонуңарны хевиңерниң иштики карманынче, сумкаңарже суп алыңар.
2. Ниитиниң транспортунга чорааш, ылаңгыя улус хөй үеде, карман үжээр оорлар дугайында утпаңар, телефонуңарны сумкаңарның иштики карманынче суп алыңар–ынчан силер ону эки хайгаарап шыдаар силер.

Чугула телефоннар:
Полиция–02;
Ниити камгалал албаны–112 (мобилдиг телефоннардан долгаар)
Бичии уругларга бүзүрел телефону–8-800-2000-122 (долгаары халас)

Меню