Сугга айыыл чок чорук

Өг-бүлелер чайгы изиг хүннерде колдуунда хем кыдыынга, хөлдерге, далайга, арыг-агаарга дыштанырын бодаарлар. Сугга бодун шын эвес, оваарымча чок алдынары айыылдыг. Ынчангаш аян-чорук чоруурунуң бетинде, дараазында сүмелерни билип алыры чугула:
✓ Улуг улус хайгааралы чокка ажы-төлдү хем кыдыынче баарын, эштирин чөпшээревес.
✓ Бичии уругларны сугга эжиндирерде, камгалал чеңи-чокту кедиргеш, карак салбайн хайгаараар.
✓ Суг дүвүнче шымнып, баскылажып ойнаа¬рын болдурбас, ажы-төлге чагыыр. Ындыг оюннарның түңнелинде сугга дүжүп болур. Ол дүвүрээзин, дааш-шимээнге бирээзи сугга дүже бергенин эскербейн барып болур.
✓ Ажы-төлдүң сугже үнүп-кирер үезин хайгаараар, соок сугга үр тургуспазын кызыдар, аарый берип болур.
✓ Эштиринге көрдүнген тускайлаан черлерге эштир. Ырадыр, терең черже эштип болбас.

Долаана Калаа,
Кызыл хоорай, психолог башкы.

#Сылдысчыгаш_солуну #уругларга_айыыл_чок_чорук

Меню