Сылдыска чагаа

Клазывыс оолдары

Экии, «Сылдысчыгаш»! Бис Н.С. Коңгар аттыг Бай-Тал ортумак школазының 4 «а» клазының уруглары бис. Бистиң клазывыста шупту 13 ѳѳреникчи бар: оолдар – 6, уруглар – 7.
Башкывысты Джульетта Мѳнгеевна Сарыг-оол дээр. Ол бисти 1-ги класстан тура үжүк-бижикке ѳѳреткен, арга-дуржулгалыг, баштак, солун, тывынгыр, ынак башкывыс.
Класста онзагай оолдар, уруглар хѳй. Оолдарывыс ѳске класстар оолдарындан тускай ылгалып турар. Олар угаанныг, идепкейлиг, дидим, спортчу. Авырган – хүрежиринге ынак, бо-ла шаңналдыг черлерни алыр. Августин – чурук чуруурунга ынак база класстың эки ѳѳреникчизи. Айслан сан бодап турда кымдан артык, школа иштинге база кожуун чергелиг олимпиадаларның киржикчизи, тиилекчизи. Алдын-Херел – клазывыс чоргааралы, боксер, эки ѳѳреникчи, кандыг-даа мѳѳрейлерге киржип, шаңналдыг черлерни ап турар. Сандан – боксер, спорттуң янзы-бүрү оюннарынга ынак. Буян – мѳге, хүрежиринге дендии, бо чылын Шагаа байырлалында маргылдаага 3-кү черни алган база тевекке школа иштинге 2-ги черге тѳлептиг болган. Бистиң оолдарывыс кежээ болгаш дузааргак.
Удавас Ада-чурт камгалакчыларының хүнү. Оолдар байырлалында тѳрүттүнген чаңгыс классчывыс Аюжана бар. Аюжанага тѳрүттүнген хүнү-биле база клазывыс оолдарынга байырлал таварыштыр изиг байырывыс чедирип тур бис! Клазывыс оолдарынга дыка чоргаарланыр бис!

Н. С. Конгар аттыг Бай-Тал ортумак школазының 4 «а» клазының уругларындан.
#сылдысыка_чагаа #сылдысчыгаш_солуну #бай_тал #уругларбижиптур

Меню