Теве

Шаг шаанда чылдың он ийи адын адап, санаарынга дириг амытаннар киржип турар үеде, аңаа теве деп амытан кирбейн барып-тыр.

Чылдагааны: ол шагда чүге-даа дөмейлешпес, чүгле аастыг, думчуктуг, боп-борбак амытан турган чүве-дир. борбак теве аңаа хорадааш, бодунга езу­луг дүрзү-хевир дүрзүленип алырының аргазын бодааш, чылдың он ийи аттарының санынга кирген амытаннардан бодунуң четпес тудуузун чегдинип, диленип эгелеп-тир эвеспе.
Күскениң караан, инектиң хыр­нын, парның таваңгайларын, тоолайның эрнин, улунуң мага-бодун, чыланның кудуруун, аът­тың челин, хойнуң дүгүн, мечиниң (сарбашкынның) мөгенин, дагаа­ның чүрбээжин, ыттың хаваан, ха­ван­ның удургу диштерин алган чүве-дир. Теве бо-ла бүгү чегдинип, диленип алган чүүлдери-биле боду дүрзүленип бүткен.
Ынчангаш теведе бо он ийи амы­тан­ның шупту дүрзүзү дооза бар болганы ол чүве-дир.

Меню