Уруглар бижип тур

Экии, Сылдысчыгаш!
Мээң адымны Кристина Монгуш дээр. Ак-Довурак хоорайның дугаары 2 школазының 7-ги классчызы мен. Омак хөглүг чайгы дыштанылгавыс эрткен, ам өөредилгеже кирер үевис келген. Чаа өөредилге чылын четтикпейн манап турар мен. Меңээ ада-ием янзы-бүрү өөредилге херекселдерин садып берген. Аарыг бистен ыраар-ла болзун, шупту демниг кабинеттеривиске олурупкаш өөренир бис. Кадык болуңар!

#РДШТыва #Я_готов_к_школе #Сылдысчыгаш_солуну

Меню