Уругларны дыштандырган

ТР-ниң Национал парыгынга өскүс уругларга чыл санында ачы-дуза хүнү эртип турар. Бо удаада база бир хүн дургузунда 100 уруг чайгы кафеге дүъштеки чемни чооглап, атракционнарга дыштаныр аргалыг болган. Ол ышкаш парктың ажылдакчылары 100 уругга мороженоелерни болгаш чигирзиг ваталарны сөңнээн.

А атракционнарга уруглар төнчү чок чайганып ойнаан. Уругларның өөрүшкү-маңнайлыг арын-шырайы бир хүн оларга уттундурбас артканын херечилээн. Чаштарның селгүүстээшкини эки эрткен, уруглар сагыш хандыр ойнааш, өөрүшкүлүг чанганнар.

Меню