Бичии аян-чорукчу

Лиана Лопсан – Кызыл хоорайның 8 дугаар школазының өөреникчизи, 3-кү классты чедиишкинниг дооскан. Лиана чурулга болгаш спорт талазынга сонуургалдыг.

Лиана – 4 ажы-төлдүг өг-бүлениң ортун уруу, чоок төрелдериниң болгаш өг-бүлезинде чассыдып эргелеткен Ляля деп шолалыг.
Ол «Сылдысчыгаш» солунга чайгы дыштанылгазының дугайында чугаалаан.

Лопсаннарның өг-бүлези аян-чорук кылырынга ынак. Оон аңгыда шупту акышкылар болгаш угбашкылар чай дужерге, аал бадар. Кырган-ачазынга болгаш кырган-авазының мал-малганын кадаржыр.

Бо чайын Лиана өг-бүлези-биле кады аржаанга, янзы-бүрү хөлдерге барып дыштанырлар. Бажыңында кырган-ачазынга, кырган-авазынга дузалажып, оларны хайгаараар х7лээлгези база бар.

Лиана аалга баргаш, ачазынга дужалажыр. Ынак ажылы — хой дозар. Кажаадан ырадыр маңнанавас кылдыр оларны чассыдып дозуп, шын чорукче айдажып бээр. Хостуг үеде ол мультфильмнер көөр болгаш шыдыраа ойнаар. Бичии Лиана чайны өттүр бажыңынга олурбас, бир-ле чаа черге четкен турар.

А «Сылдысчыгаштың» өске бичии номчукчулары кайнаар четкенил? Солуннуң редакциязынче бижиңер, уруглар!

Олчей СЕРЕН.

Syldyschygash Solunu

Меню