Клазывыс корум-чурумнуг

Экии, ынак солунувус
«Сылдысчыгаш!»
Бис Кызылдың 3 дугаар Тюлюш Балданович Кечил-оол аттыг школазының 3 «ж» клазының өөреникчилери бис. Клазывыс­та шупту 34 өөреникчи бар.

Клазывыс эп-найыралдыг, со­­нуургак, корум-чурумнуг. Баш­­­кыларывыстың тайылбыр­лап бе­рип турары билиг­ле­рин шуп­ту­зун билип алыр дээш, кызып өөренип турар бис.
Бистиң клазывыстың онзагай чүүлү — ОБЯ угланыышкынныг. Чижээ, бир кижи чем чип олургаш, харып, оптуга бээр болза, канчаар дуза кадары дээн ышкаш янзы-бүрү байдалдарда чүнү кылырын башкывыс тайылбырлап берип турар. Оон ыңай “Кызыл Крест” организациязы айыыл-халап болган үеде баштайгы эмчи дузазы келгижеге чедир чүнү кылырын биске өөреткен.

Клазывыс башкызы — Зинаи­да Ооржак. Бис башкывыска дендии ынак бис. Класстан дашкаар янзы-бүрү кичээлдерже, бөлгүмнерже, секцияларже барып турар бис. Понедельник­те өөренип келгеш, Тываның болгаш Россияның ыдык ырларын дың­­наар бис. Ооң соонда “Чугула чүүл­дер ду­га­йын­да чугаа” деп кичээл­ге эң-не кол, солун чүүлдерни чугаа­лажып турар бис. Чижээ, төрээн чуртунга, чонунга, дылынга төлептиг болурунуң дугайында башкывыс тайылбырлаар. Тыва хептиң утказын башкывыс чугаалап бээрге, дендии сонуургаан бис.

Кижизиг, дузаар­гак, биче сет­килдиг, кежээ болурун башкывыс үргүлчү чагып-сургап турар. Клазывыска шыдыраа ой­наа­­рынга ынак бис. Аравыс­та чемпион эштеривис Чайыр Монгуш, Али Ооржакка деңнежир дээш, дендии кызар бис. Бисти башкывыс Дусия Денеевна Ондар шыдыраалап өөредип турар. Ыры башкылары — Алдынай Санчай, Шораан Оор­жак.

Школаның культурлуг хем­чег­леринге киржиринге ынак бис. Кежикмаа Борисовна Ондар бисти куш-культурага өөредип, школага спортчу маргылдааларны эрттирип турар. Бис аңаа идепкейлиг киржир бис.
Школадан дендии хөй чүүлдерни билип ап турар бис.Боттарывыстан бичии класс­­тың өөреникчилерин орук ке­­же­ринге дузалажыр бис.
Шко­­­лавыста бис­ти чаагай чем­нер-­­биле чемгерип турары өөрүн­чүг.

Кызылдың 3 дугаар
школазының 3 “ж” клазының
өөреникчилери

Меню