«Корзина добра» акцияны организастаан

Кызыл хоорайның 9 дугаар гимназиязынга буянныг херектер айы эрткен. Уруглар, оолдар «Корзина добра/буянныг херектерниң корзиназы» акцияга идепкейлиг киришкеннер. Акция үезинде амыдыралдың берге байдалдарынга таварышкан уругларга гуманитарлыг дузаны чыгган.

Школачылар болгаш класс башкылары өөредилге херекселдерин, чылыг хептерни, арыгланып-аштанырынга херек чүүлдерни, харын-даа чылыг чоорганнарны безин эккеп турган.

Меню