Ынак авамга байырым чедирдим

Экии, «Сылдысчыгаш»
Силерже бир дугаар чагаа бижидим. Кызылдың 9 дугаар школазының бирги классчызы мен. Эштерим-биле кады өөренирге, солун-дур.

«Үжүглелимде» үжен алды үжүктү башкым Сайхана Дапытовнаның дузазы-биле саат чокка өөренип апкаш, адым бижип, номчуп турар апардым. Авам меңээ: «Эки номчуттун, эки өөренир сен» — дээш, «Сылдысчыгаш» солунун чагыттырып берди. Солунну үргүлчү номчуп тур мен, дыка солун-дур. Ынчангаш «Сылдысчыгаш» ынак солунум таварыштыр чырык черге мени чаяап каан авамга байыр чедирер деп бодап алдым.

Мээң авамны Соян Орляна Орлановна дээр. Ол дээди экономист эртемниг. Ол — 3 чараш кыстарының ынак авазы.

Ынак авамга
Авам турда — чечектерниң каазын,
Авам турда — чечектерниң чаражын.
Арыг сугну ижеримге — тааланчыын,
Арыг хепти кедеримге — чылыг-дыр.
Аккыр шайны ижеримге — амданыын,
Авам-биле агаарлаарга — солунун,
Авайымның шырайының — чаражын!

Авам чиик машиназын боду мунар. Бисти, угбамны, мени, садик назылыг дуңмамны эртенги шакта школага чедирер, а кичээлдер соон­да ап алыр. Ававыс дыка эрестиг, чараш, спортка ынак. Ынак ававыстан үлегер ап, өөренип, өзүп ор бис.

Аюша СОЯН, 1-ги классчы.
Кызылдың 9 дугаар гимназиязы.

Меню