#CылдысчыгашбилеШагаа_2021

#CылдысчыгашбилеШагаа_2021
Дүрген-чугаа, узун тыныш, чечен чугаа болгаш тывызыктың бир-бир чижектерин көргүстүвүс.
ДҮРГЕН ЧУГАА
Өскелер-даа,
Өөрлер-даа,
Өөдежоктар-даа
Өөлет, дөрбет-даа,
Өөр куштар-даа,
Өөр чон-даа,
Өске-башка-даа
Өөр-өнер-даа,
Өөреникчи чон-даа,
Өөрүшкүлүг чон-даа,
Өөрүшкүлүг чоруп тур.

УЗУН ТЫНЫШ
Бир ак доңга,
Ийи ак доңга,
Үш ак доңга,
Дөрт ак доңга,
Беш ак доңга,
Алды ак доңга,
Чеди ак доңга,
Сес ак доңга,
Тос ак доңга,
Он ак доңга,
Он бир ак доңга,
Он ийи ак доңга,
Он үш ак доңга,
Он дөрт ак доңга,
Он беш ак доңга,
Он алды ак доңга,
Он чеди ак доңга,
Он сес ак доңга,
Он тос ак доңга,
Чээрби ак доңга,
Чээрби бир ак доңга,
Чээрби ийи ак доңга,
Чээрби үш ак доңга,
Чээрби дөрт ак доңга,
Чээрби беш ак доңга,
Чээрби алды ак доңга,
Чээрби чеди ак доңга,
Чээрби сес ак доңга,
Чээрби тос ак доңга,
Үжен ак доңга.

ЧЕНЕН ЧУГАА
– Кайыын келдиң?
– Бора-Хөлден.
– Бора-Хөл дээр чүвең чыдыг шалбаа чорбадыва.
– Чыдыг шалбаа-даа болза, Хаан-Херети куш кежир ужуп чадаан чүве.
– Хаан-Херети дээр чүвең бора-хөкпеш чорьадыва.
– Бора-Хөкпеш-даа болза, өштүнүң сөөгү-биле маганалаарга, шыдаан чүве болгай оң.
– Өг дээр чүвең өпээдей чадыр чорбадыве.
– Өпээдей чадыр-даа болза, чечен кижиниң чугаазы дөрүнге четпээн чүве оң.
– Чечен кижи дээр чүвең черле келдир кижи чорбадыве.
– черле келдир-даа болза, он өрегениң баштыңы кижи чүве.
– Он өреге дээр чүвең беш өреге чорбадыве.
– Беш өреге-даа болза, аобан чартыы-дыр оң.
– Ындыг-дыр, харыыладың.

Чечен сенде болзун,
Чечек черде-ле ыйнаан,
Ааспырак сен-не бол,
Арттың кадыры Арзайты-ла ыйнаан.
(Түңнелинде ийиги кижи тиилеп каары ол).

ТЫВЫЗЫКТЫҢ БИР ЧЕЧЕН ХЕВИРИ
– Чаңгыс?
– Чаңгыс чагы.
– Ийи?
– Ийи идик.
– Үш?
– Үш чыйгак.
– Дөрт?
– Дөрт мөчү.
– Беш?
– Беш салаа.
– Алды?
– Алды дип.
– Чеди?
– Чеди-Хаан.
– Сес?
– Сестеп өрээн кымчы.
– Тос?
– Тос-аржаан.
– Он?
– Он шолбан билир сен бе?
Чурукту интернеттен алган.
#ТываАасчогаалы #СылдысчыгашбилеШагаа_2021 #Челлендж #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню